Praca i głosowanie on-line – zmiany w ustawach o fundacjach i prawa o stowarzyszeniach.

kliknij w link i dowiedz się więcej

Możliwość pracy i głosowania on-line – zmiany w ustawach o fundacjach i Prawa o stowarzyszeniach

Kategoria wpisu Informacje |

Interesuje nas Państwa opinia

Szanowni Państwo,
Chcemy poznać Państwa opinię, dlatego prosimy o klikniecie w poniższy link i wypełnienie sondażu o następującej treści:

Jeśli w drugim półroczu 2020 ogłoszony zostanie nabór wniosków, na realizacje operacji w ramach działania 19.2 PROW, dotyczącego celu 1: Rozwój przedsiębiorczości lokalnej na obszarze Lider A4 do roku 2022:

Będę zainteresowana(y) złożeniem wniosku na wsparcie podejmowania nowej działalności gospodarczej

Będę zainteresowana(y) złożeniem wniosku na wsparcie rozwoju istniejącej  działalności gospodarczej

LINK do ANKIETY

 

Kategoria wpisu Informacje, Newsletter, Ogłoszenia |

ZMIANA TERMINU WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LIDER A4!

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii i obowiązujący zakaz zgromadzeń, przesuwamy termin Walnego Zebrania Członków.

Nowy termin to: 12 maja 2020 roku, rozpoczęcie zebrania 13.30

Miejsce Zebrania: Gminne Centrum Kultury w Żórawinie

Zgodnie z par 21 pkt 8 statutu w przypadku nie osiągnięcia wymaganego kworum zebranie będzie obradować w drugim terminie, który następuje po pół godzinie od upływu pierwszego terminu.

Porządek obrad:

Otwarcie Walnego Zebrania.
Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego Zebrania.
Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania.
Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
Odczytanie i przyjęcie porządku obrad:

 1. Przyjęcie nowych członków do Stowarzyszenia Lider A4
 2. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za rok 2019
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok
 4. Opinia komisji rewizyjnej ws absolutorium dla Zarządu
 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok
 6. Głosowanie ws absolutorium dla Zarządu na koniec kadencji
 7. Wybory do organów na kadencję 2020-2024 – przedstawienie/zgłaszanie kandydatów do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady
 8. Weryfikacja kandydatów pod kątem spełnienia wymagań Statutowych i wnikających z umowy z Samorządem Województwa
 9. Głosowanie tajne
 10. Przerwa – liczenie głosów
 11. Podjęcie uchwał ws wyboru organów na kadencję 2020-2024
 12. Przedstawienie i zatwierdzenie ramowego planu i budżetu wdrażania LSR i funkcjonowania LGD na rok 2020
 13. Przedstawienie i zatwierdzenie zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju
 14. Podjęcie decyzji ws sposobu finansowania Festiwalu 4 Żywiołów
 15. Wolne wnioski (sprawy różne)
 16. Zamknięcie zebrania.

W przypadku podjęcia decyzji  przez Polski Rząd o wydłużeniu okresu, w którym zabroniona jest organizacji spotkań i zgromadzeń publicznych ze względu na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, termin WZC zostanie przesunięty, o czym Państwa poinformujemy.

Kategoria wpisu Informacje |

Tarcza antykryzysowa PROW

Szanowni Państwo !

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) w celu umożliwienia sprawnej realizacji PROW 2014–2020
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w związku z trudnościami po stronie wnioskodawców i beneficjentów w spełnianiu warunków, wymogów i innych zobowiązań w ramach PROW 2014–2020 w tym okresie, przygotowało zmianę do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) (ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich), mająca również zastosowanie do beneficjentów poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zmiana jest częścią rozwiązań legislacyjnych w ramach tarczy antykryzysowej 2.0.

Projektowane zmiany zakładają:

1)      zniesienie bezwzględnego zakazu zwiększenia kwoty przyznanej pomocy oraz zmiany celu operacji; zmiany te będą możliwe na warunkach określonych w umowie o przyznaniu pomocy;

2)      zniesienie obowiązku składania weksla in blanco przez jednostki sektora finansów publicznych,
a w przypadku pozostałych beneficjentów – przesunięcie w czasie obowiązku złożenia weksla in blanco na etap złożenia wniosku o płatność i uzależnienie wypłaty pomocy od złożenia tego zabezpieczenia;

3)      umożliwienie zawarcia umowy o przyznaniu pomocy nie tylko w siedzibie podmiotu przyznającego pomoc, ale także w formie korespondencyjnej;

4)      umożliwienie składania wniosków oraz innych dokumentów do podmiotów wdrażających w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą; taka możliwość dotyczyć będzie wszystkich działań nie objętych wspólnym wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych; w przypadku wniosków składanych do LGD będzie możliwe wykorzystanie skrzynki podawczej podmiotów wdrażających (składanie wniosków do LGD za pośrednictwem podmiotu wdrażającego – po uzgodnieniu takiej możliwości przez LGD
z właściwym samorządem województwa);

5)      zniesienie obowiązku zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców;​

6)      umożliwienie wydłużania terminów naborów w związku z COVID-19 mimo ograniczeń w rozporządzeniach „działaniowych”;

7)      przywracanie terminów wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy przez wnioskodawców, gdy terminy przekroczone zostały z przyczyn związanych z COVID-19 (przy czym rozporządzenie dla działania 19.2 już obecnie przewiduje taką możliwość – niezależnie od COVID-19);

8)      wzywanie do uzupełnień wnioskodawców, którzy nie spełnili warunków przyznania pomocy z przyczyn związanych z COVID-19, także tych, które zgodnie z przepisami rozporządzeń „działaniowych” są powodem pozostawienia wniosków bez rozpatrzenia;

9)      możliwość uzgodnienia z podmiotem wdrażającym innego terminu wykonania zobowiązań określonych
w umowie o przyznaniu pomocy z przyczyn związanych z COVID-19.

Należy mieć również na uwadze, iż powyższe rozwiązania będą stosowane z zachowaniem warunków wynikających z przepisów UE.

Do momentu wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
w ramach tzw. „II Tarczy Antykryzysowej”, zastosowanie mają przepisy odnoszące się do siły wyższej.

Ponadto, w odniesieniu do rozwiązań przewidzianych w “I Tarczy Antykryzysowej” beneficjenci poddziałania 19.2, po wejściu w życie “II Tarczy Antykryzysowej” będą mogli w pełni skorzystać m.in. z  zawieszenia działalności na okres epidemii COVID-19. Jeśli chodzi o tzw. wakacje składkowe, które na okres epidemii COVID-19 uprawniają do nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, to z uprawnienia tego przedsiębiorcy będący beneficjentami poddziałania 19.2 mogą korzystać już teraz, niezależnie od terminu wejścia w życie  „II Tarczy Antykryzysowej”.     

Ponadto, mając na uwadze specyfikę poddziałania 19.2 oraz dynamicznie zmieniającą się sytuację w kraju, MRiRW, w ślad za projektowanymi zmianami zaproponowanymi w ww. ustawie, pracuje równolegle nad wypracowaniem szczegółowych rozwiązań, które będą miały zastosowanie przede wszystkim w odniesieniu do dalszego wypełniania zobowiązań umownych, w tym w szczególności w okresie związania celem operacji, przez beneficjentów dotkniętych skutkami COVID-19 po ustąpieniu epidemii. Uprzejmie informujemy, iż przedmiotowe rozwiązania zostaną do Państwa przekazane w formie wytycznych niezwłocznie po ich opracowaniu.

Link do komunikatu

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozszerzenie-rozwiazan-tarczy-antykryzysowej

Kategoria wpisu Informacje, Newsletter |

życzenia świąteczne

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych w gronie bliskich oraz wiele radości w ciepłe dni długo wyczekiwanej wiosny życzy zespół LGD Lider A4.

Kategoria wpisu Informacje, Inne, Newsletter |
asdaef

Polub nas !