Wnioski o zwolnienie z zobowiązań umowy w związku z działaniem siły wyższej

Szanowni Państwo,

jeśli w Państwa firmach, w związku z trwającym stanem epidemii, pojawiły się problemy
z realizacją zobowiązań wynikających z umowy pomocy zawartej z Samorządem Województwa w ramach poddziałania 19.2 PROW, należy zwrócić się bezpośrednio do SW z prośbą o zwolnienie z zobowiązań.

Istotne jest by szczegółowo uzasadnić fakt działania tzw “siły wyższej” i jej wpływ na brak możliwości wywiązania się z zobowiązania. Istotne jest podanie konkretnych, policzalnych informacji odnośnie stanu aktualnego i przewidywanego stanu przyszłego.

Warto załączyć dokumenty poświadczające Państwa argumenty.

 

Kategoria wpisu Informacje |

WAŻNY KOMUNIKAT!

dotyczący realizacji przez beneficjentów zobowiązania wynikającego z kryterium nr 21 Termin realizacji projektu, wg którego preferowane są operacje, które zapewniają czas zakończenia realizacji operacji w okresie krótszym niż  12 miesięcy od chwili podpisania umowy przyznania pomocy.

Wnioskodawcy, którzy zobowiązali się do spełnienia tego kryterium, a ze względu na okoliczności o charakterze siły wyższej (min. brak możliwości zrealizowania zadań/zobowiązań objętych projektem ze względu na wprowadzone przez Rząd ograniczenia wynikające ze stanu epidemii) nie są w stanie wywiązać się z niniejszego zobowiązania, będą z niego zwolnieni.

Warunkiem zwolnienia z realizacji zobowiązań jest złożenie przez beneficjenta stosownego wniosku do Lokalnej Grupy Działania wraz z uzasadnieniem i dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację, pisemnie za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.

W uzasadnieniu tym należy wykazać wpływ tzw. siły wyższej na sytuację beneficjenta. Orzecznictwo sądowe oraz doktryna prawnicza uznaje za taką, zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, m.in. wybuch epidemii.

Prosimy o przygotowanie wniosku wg poniższego wzoru:

wzór wniosku_siła wyższa

wzór wniosku_siła wyższa

Kategoria wpisu Newsletter |

Apel do Dolnoślązaków

Szanowni Mieszkańcy dolnośląskich wsi,

w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce,  Zarząd Województwa Dolnośląskiego zwraca się z gorącym apelem do członków organizacji działających na terenie dolnośląskich wsi, tj. Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Lokalnych Grup Działania oraz wszystkich pozostałych mieszkańców wsi, aby wykazali się zainteresowaniem sytuacją w jakiej mogą się znajdować samotni mieszkańcy obszarów wiejskich, a w szczególności osoby starsze, niepełnosprawne, chore i niesamodzielne.

Są to często osoby, które nie korzystają z Internetu czy mediów społecznościowych, które nie poproszą o pomoc poprzez aplikację w telefonie komórkowym, więc ważna jest inicjatywa nas wszystkich. Osoby te ze względu na obniżoną odporność, a także towarzyszące inne choroby, są szczególnie narażone na zakażenie i ciężki przebieg choroby, dlatego tak ważne jest, aby o nich pamiętać.

Jeśli jest taka możliwość, pomagajmy im w zapewnieniu ich podstawowych potrzeb bytowych, takich jak zakup żywności i lekarstw, pomoc w dostarczaniu opału oraz zapobieganie osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu tych osób. W trudnym czasie pandemii liczy się każdy gest życzliwości i pomocy! Krótka rozmowa, okazane ludzkie serce i zrozumienie znaczą naprawdę bardzo dużo, nie zapominajmy więc o słowach otuchy i wsparcia, które zwłaszcza seniorom i samotnym – w tym trudnym dla nas wszystkich okresie – są tak bardzo potrzebne. Wierzymy w ogromny potencjał dolnośląskiej wsi i mamy nadzieję, że dzięki niemu uda nam się przetrwać ten trudny czas, z zachowaniem wspólnoty i wzajemnego poszanowania.

Kategoria wpisu Informacje |

Zmiana terminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lider A4!

Szanowni Państwo,

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, przesuwamy termin Walnego Zebrania Członków.

Nowy termin to: 24 kwietnia 2020 roku, rozpoczęcie zebrania 13.30

Miejsce Zebrania: Gminne Centrum Kultury w Żórawinie

Zgodnie z par 21 pkt 8 statutu w przypadku nie osiągnięcia wymaganego kworum zebranie będzie obradować w drugim terminie, który następuje po pół godzinie od upływu pierwszego terminu.

Porządek obrad bez zmian.

Kategoria wpisu Informacje |

Zachęcamy do kontaktu z nami za pośrednictwem komunikacji zdalnej.

Szanowni Państwo,

nasze biuro jest otwarte, ale w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego, w miejsce osobistych wizyt, zachęcamy Państwa do kontaktów z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub rozmowy telefonicznej.

Prosimy o telefoniczne lub mailowe zgłaszanie do nas  przypadków trudności w wywiązaniu się z  terminowych zobowiązań wynikających z realizacji przez Państwa operacji współfinansowanych w ramach poddziałania 19.2 PROW.

Kategoria wpisu Informacje, Newsletter |
asdaef

Polub nas !