wparcie dla Dolnoślązaków znajdujących się szczególnej sytuacji na rynku pracy

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. (ARR „ARLEG” S.A.) pragnie poinformować Państwa o realizacji projektu „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY – III EDYCJA”, który oferuje środki finansowe na wsparcie osób:

 • przewidzianych do zwolnienia,
 • zagrożonych zwolnieniem,
 • odchodzących z rolnictwa,
 • zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

W ramach ww. projektu uczestnikom oferujemy:

 1. Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia),
 2. Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości (maksymalnie 23 050,00 zł + wsparcie pomostowe),
 3. Szkolenia zawodowe (w tym: stypendia szkoleniowe dla uczestników szkoleń),
 4. Studia podyplomowe (maksymalny koszt 7 000,00 zł),
 5. Staże zawodowe – nie dłużej niż 6 miesięcy – uczestnikom przysługuje miesięczne stypendium naliczane proporcjonalnie do godzin zrealizowanego stażu w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Istnieje możliwość sfinansowania pozostałych kosztów związanych z odbywaniem stażu (koszty dojazdu, szkolenia BHP, odzieży ochronnej, itp.) – średnio w kwocie 2 480,00  zł./ osobę,
 6. Poradnictwo psychologiczne,
 7. Dodatek relokacyjny (kwota dodatku wynosi 7 000,00 zł).

Bliższe informacje można uzyskać w biurze projektu w ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy przy ul. Macieja Rataja 26 (I piętro pok. 3), biurze  ARR „ARLEG” S.A. w Głogowie, ul. Armii Krajowej 5, bezpośrednio od p. Bartosza Wawrzyniaka, telefonicznie pod numerem:  76 835 68 91 wew. 66, mailowo pod adresem e-mail: bartek.wawrzyniak@arleg.eu lub na stronie https://arleg.eu/aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy-iii-edycja/.

„PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ DROGĄ DO AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA”, który oferuje środki finansowe na wsparcie osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowo lub bezrobotnych, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

W ramach ww. projektu uczestnikom oferujemy:

 1. Doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (obowiązkowa forma wsparcia),
 2. Wsparcie na rozwój przedsiębiorczości (maksymalnie 23 050,00 zł + wsparcie pomostowe),

Bliższe informacje można uzyskać w biurze projektu w ARR „ARLEG” S.A. w Legnicy
przy ul. Macieja Rataja 26 (I piętro pok. 3), biurze  ARR „ARLEG” S.A. w Głogowie, ul. Armii Krajowej 5, bezpośrednio od p. Bartosza Wawrzyniaka, telefonicznie pod numerem:  76 835 68 91 wew. 66, mailowo pod adresem e-mail: bartek.wawrzyniak@arleg.eu lub na stronie: https://arleg.eu/projekty/.

Kategoria wpisu Informacje |

informacja

Dziś biuro LGD czynne będzie do godziny 14.30, z uwagi na konieczność załatwienia spraw bieżących LGD poza biurem.

Kategoria wpisu Informacje |

konsultacje zmian do LSR i lokalnych kryteriów wyboru

Szanowni Państwo,

w związku z możliwością ubiegania się przez LGD o dodatkowe środki na wdrażanie strategii RLKS, przedstawiamy Państwu projekt zmian do lokalnej strategii rozwoju oraz lokalnych kryteriów wyboru. Na Państwa ewentualne uwagi czekamy do dnia 14 czerwca br. Zapraszamy do kontaktu osobistego, w godzinach pracy biura, lub za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

Projekt zmian LSR

Projekt zmian LKW

Kategoria wpisu Informacje, Newsletter |

pilotażu konkursu „Nasz Zabytek”

Mieszkasz w województwie dolnośląskim? Chcesz pozytywnie wpływać na Twoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem? Interesujesz się lokalną historią, kulturą, ochroną zabytków? Znasz w swojej okolicy zabytkowe miejsca, którym warto dać nowe życie? Weź udział w pilotażu konkursu „Nasz Zabytek”. Nabór zgłoszeń właśnie się rozpoczął
i potrwa do 5 lipca 2021 r.

kliknij po więcej informacji

Kategoria wpisu Newsletter |

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia na walne zebranie, które odbędzie się  w formie hybrydowej.

Termin zebrania: 15.06.2021 o godz. 13.00

Miejsce zebrania: duża Sali Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, ul. Ludowa 7,Kobierzyce
oraz platforma ITH

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania,
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego zebrania,
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania,
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad:
5.1. Prezentacja sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia oraz sprawozdania
finansowego za rok 2020
5.2. Prezentacja sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności stowarzyszenia w roku 2020
5.3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności stowarzyszenia i sprawozdania finansowego za rok
2020
5.4. Prezentacja zmian w LSR i Lokalnych Kryteriach wyboru
5.5. Zatwierdzenie zmian w LSR i Lokalnych Kryteriach wyboru i udzielenie pełnomocnictwa
Zarządowi Stowarzyszenia do wprowadzania zmian w zakresie niezbędnym do sfinalizowania procesu ubiegania się o dodatkowe środki RLKS wynikającym z procedury i wytycznych UMWD
5.6. Powołanie zespołu roboczego do opracowania LSR na kolejny okres wdrażania
5.7. Sprawy różne
6. Realizacja porządku obrad
7. Zamknięcie zebrania.

Kategoria wpisu Newsletter |
asdaef

Polub nas !