ogłoszenie wyników naborów grantowych 1/2020/G, 2/2020/G, 4/2020/G, 5/2020/G

kliknij w link i zobacz wyniki 

Kategoria wpisu Informacje, Konkursy, Newsletter, Ogłoszenia |

bezpłatna certyfikacja dla producentów żywności

Spółka Dolnośląska Zielona Dolina, działająca przy Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, która jest operatorem Programu Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia, realizuje misję kompleksowego wsparcia lokalnej produkcji surowców i żywności na Dolnym Śląsku.

“Wspieramy dolnośląskich przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej w dostosowaniu się do globalnego nurtu ekologicznych upraw, hodowli i produkcji żywności, a także w budowaniu rozpoznawalności regionalnych marek.

Obecnie realizujemy projekt pn. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenie nowych miejsc pracy, finansowany z programu w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Program zakłada BEZPŁATNĄ certyfikację i oznaczane znakiem towarowym Zielona Dolina Żywności i Zdrowia produktów z naszego regionu. Certyfikat o dużej rozpoznawalności jest gwarancją dla wszystkich konsumentów, że certyfikowany produkt pochodzi z lokalnego sektora rolno-spożywczego, charakteryzuje się niezmiennie wysokimi parametrami jakościowymi, wytwarzany jest na Dolnym Śląsku, z wykorzystaniem naturalnych surowców bądź swoistych technik lokalnych.”

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu bezpośrednio z DOZEDO sp. z o.o.

pobierz informacje w formacie *pdf 

Kategoria wpisu Informacje |

odstąpienie od naborów 3/2020/G, 6/2020/G

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Lider A4, na podstawie  Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektu grantowego – cz. X pkt 9, zdecydowała o odstąpienie od naboru wniosków nr 3/2020/G i 6/2020/G.

Uzasadnienie decyzji:

W sytuacji braku możliwości osiągnięcia celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji na podstawie złożonych wniosków o powierzenie grantu, LGD może odstąpić od konkursu lub dokonać ponownego wyboru grantobiorców. LGD podejmuje decyzję w tej sprawie na podstawie analizy wniosków złożonych w naborze z uwzględnieniem założeń przyjętych w chwili ogłoszenia konkursu grantowego, a także w kontekście przyszłej oceny racjonalności dokonywanej przez Zarząd Województwa w stosunku do wniosku o przyznanie pomocy. O decyzji o odstąpieniu lub ponownym wyborze grantobiorców LGD powiadamia wnioskodawców, w taki sam sposób jaki jest przewidziany dla poinformowania o rozstrzygnięciu konkursu grantowego, podając także uzasadnienie swojej decyzji.

W naborze 3/2020/G oraz 6/2020/G została złożona niewystarczająca ilość wniosków do osiągnięcia założonych celów i wskaźników projektu grantowego.

Równocześnie informujemy, że wkrótce ponowimy oba nabory w zakresie analogicznym.

Kategoria wpisu Konkursy, Newsletter, Ogłoszenia |

Posiedzenie Rady – nabory 1/2020/G, 2/2020/G, 4/2020/G, 5/2020/G

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że posiedzenie Rady  oceniające granty złożone w konkursach 1-6/2020/G odbędzie się dnia 28.07.2020, od godz. 9.00, w Kobierzycach, przy ul. Witosa 15. Z uwagi na wytyczne dot. zachowania reżimu sanitarnego będziemy obradować w dwóch salach (na 1 i na 2 piętrze), tak aby zapewnić właściwe odległości pomiędzy obradującymi.

Porządek obrad:

  1. Sprawdzenie prawomocności Posiedzenia Rady;
  2. Omówienie wniosków o powierzenie grantów, złożonych w ramach naborów: 1/2020/G, 2/2020/G, 4/2020/G, 5/2020/G,
  3. Podjęcie decyzji o wyborze operacji do przyznania pomocy i ustalenie kwoty wsparcia;
  4. Informacje Zarządu
  5. Wolne głosy wnioski i zapytania;
  6. Zamknięcie obrad.
Kategoria wpisu Newsletter |

Zmiany w umowach w działaniu 19.2

Prezentujemy Państwu wzory aneksów, które aktualizują zapisy umów, zgodne ze zmianami wprowadzonymi
ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), jakie znalazły się w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217, 300 i 695) a także wytycznymi MRiRW z dnia 5 maja 2020 r. przekazanymi do Samorządów Województw przy piśmie znak: WPR.wao.510.30.2020.

Do czasu wprowadzenia jednolitych wzorów umowy, Samorząd Województwa zawierał będzie umowę na starym wzorze wraz z poniższym aneksem.

W odniesieniu do umów już zawartych, poniższym aneksem mogą zostać wprowadzone zmiany na wniosek beneficjenta.

Aneks PROW 19.2 – podejmowanie działalności gospodarczej

Aneks PROW 19.2 – zakresy inne niż podejmowanie działalności gospodarczej 

Kategoria wpisu Informacje, Newsletter |
asdaef

Polub nas !