Tarcza antykryzysowa PROW

Szanowni Państwo !

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) w celu umożliwienia sprawnej realizacji PROW 2014–2020
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w związku z trudnościami po stronie wnioskodawców i beneficjentów w spełnianiu warunków, wymogów i innych zobowiązań w ramach PROW 2014–2020 w tym okresie, przygotowało zmianę do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) (ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich), mająca również zastosowanie do beneficjentów poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Zmiana jest częścią rozwiązań legislacyjnych w ramach tarczy antykryzysowej 2.0.

Projektowane zmiany zakładają:

1)      zniesienie bezwzględnego zakazu zwiększenia kwoty przyznanej pomocy oraz zmiany celu operacji; zmiany te będą możliwe na warunkach określonych w umowie o przyznaniu pomocy;

2)      zniesienie obowiązku składania weksla in blanco przez jednostki sektora finansów publicznych,
a w przypadku pozostałych beneficjentów – przesunięcie w czasie obowiązku złożenia weksla in blanco na etap złożenia wniosku o płatność i uzależnienie wypłaty pomocy od złożenia tego zabezpieczenia;

3)      umożliwienie zawarcia umowy o przyznaniu pomocy nie tylko w siedzibie podmiotu przyznającego pomoc, ale także w formie korespondencyjnej;

4)      umożliwienie składania wniosków oraz innych dokumentów do podmiotów wdrażających w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą; taka możliwość dotyczyć będzie wszystkich działań nie objętych wspólnym wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych; w przypadku wniosków składanych do LGD będzie możliwe wykorzystanie skrzynki podawczej podmiotów wdrażających (składanie wniosków do LGD za pośrednictwem podmiotu wdrażającego – po uzgodnieniu takiej możliwości przez LGD
z właściwym samorządem województwa);

5)      zniesienie obowiązku zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców;​

6)      umożliwienie wydłużania terminów naborów w związku z COVID-19 mimo ograniczeń w rozporządzeniach „działaniowych”;

7)      przywracanie terminów wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy przez wnioskodawców, gdy terminy przekroczone zostały z przyczyn związanych z COVID-19 (przy czym rozporządzenie dla działania 19.2 już obecnie przewiduje taką możliwość – niezależnie od COVID-19);

8)      wzywanie do uzupełnień wnioskodawców, którzy nie spełnili warunków przyznania pomocy z przyczyn związanych z COVID-19, także tych, które zgodnie z przepisami rozporządzeń „działaniowych” są powodem pozostawienia wniosków bez rozpatrzenia;

9)      możliwość uzgodnienia z podmiotem wdrażającym innego terminu wykonania zobowiązań określonych
w umowie o przyznaniu pomocy z przyczyn związanych z COVID-19.

Należy mieć również na uwadze, iż powyższe rozwiązania będą stosowane z zachowaniem warunków wynikających z przepisów UE.

Do momentu wejścia w życie przepisów zmieniających ustawę o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
w ramach tzw. „II Tarczy Antykryzysowej”, zastosowanie mają przepisy odnoszące się do siły wyższej.

Ponadto, w odniesieniu do rozwiązań przewidzianych w “I Tarczy Antykryzysowej” beneficjenci poddziałania 19.2, po wejściu w życie “II Tarczy Antykryzysowej” będą mogli w pełni skorzystać m.in. z  zawieszenia działalności na okres epidemii COVID-19. Jeśli chodzi o tzw. wakacje składkowe, które na okres epidemii COVID-19 uprawniają do nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wykonywania działalności gospodarczej, to z uprawnienia tego przedsiębiorcy będący beneficjentami poddziałania 19.2 mogą korzystać już teraz, niezależnie od terminu wejścia w życie  „II Tarczy Antykryzysowej”.     

Ponadto, mając na uwadze specyfikę poddziałania 19.2 oraz dynamicznie zmieniającą się sytuację w kraju, MRiRW, w ślad za projektowanymi zmianami zaproponowanymi w ww. ustawie, pracuje równolegle nad wypracowaniem szczegółowych rozwiązań, które będą miały zastosowanie przede wszystkim w odniesieniu do dalszego wypełniania zobowiązań umownych, w tym w szczególności w okresie związania celem operacji, przez beneficjentów dotkniętych skutkami COVID-19 po ustąpieniu epidemii. Uprzejmie informujemy, iż przedmiotowe rozwiązania zostaną do Państwa przekazane w formie wytycznych niezwłocznie po ich opracowaniu.

Link do komunikatu

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozszerzenie-rozwiazan-tarczy-antykryzysowej

Kategoria wpisu Informacje, Newsletter |

życzenia świąteczne

Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych w gronie bliskich oraz wiele radości w ciepłe dni długo wyczekiwanej wiosny życzy zespół LGD Lider A4.

Kategoria wpisu Informacje, Inne, Newsletter |

Wnioski o zwolnienie z zobowiązań umowy w związku z działaniem siły wyższej

Szanowni Państwo,

jeśli w Państwa firmach, w związku z trwającym stanem epidemii, pojawiły się problemy
z realizacją zobowiązań wynikających z umowy pomocy zawartej z Samorządem Województwa w ramach poddziałania 19.2 PROW, należy zwrócić się bezpośrednio do SW z prośbą o zwolnienie z zobowiązań.

Istotne jest by szczegółowo uzasadnić fakt działania tzw “siły wyższej” i jej wpływ na brak możliwości wywiązania się z zobowiązania. Istotne jest podanie konkretnych, policzalnych informacji odnośnie stanu aktualnego i przewidywanego stanu przyszłego.

Warto załączyć dokumenty poświadczające Państwa argumenty.

 

Kategoria wpisu Informacje |

WAŻNY KOMUNIKAT!

dotyczący realizacji przez beneficjentów zobowiązania wynikającego z kryterium nr 21 Termin realizacji projektu, wg którego preferowane są operacje, które zapewniają czas zakończenia realizacji operacji w okresie krótszym niż  12 miesięcy od chwili podpisania umowy przyznania pomocy.

Wnioskodawcy, którzy zobowiązali się do spełnienia tego kryterium, a ze względu na okoliczności o charakterze siły wyższej (min. brak możliwości zrealizowania zadań/zobowiązań objętych projektem ze względu na wprowadzone przez Rząd ograniczenia wynikające ze stanu epidemii) nie są w stanie wywiązać się z niniejszego zobowiązania, będą z niego zwolnieni.

Warunkiem zwolnienia z realizacji zobowiązań jest złożenie przez beneficjenta stosownego wniosku do Lokalnej Grupy Działania wraz z uzasadnieniem i dokumentami potwierdzającymi zaistniałą sytuację, pisemnie za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną.

W uzasadnieniu tym należy wykazać wpływ tzw. siły wyższej na sytuację beneficjenta. Orzecznictwo sądowe oraz doktryna prawnicza uznaje za taką, zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można zapobiec, m.in. wybuch epidemii.

Prosimy o przygotowanie wniosku wg poniższego wzoru:

wzór wniosku_siła wyższa

wzór wniosku_siła wyższa

Kategoria wpisu Newsletter |

Apel do Dolnoślązaków

Szanowni Mieszkańcy dolnośląskich wsi,

w związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce,  Zarząd Województwa Dolnośląskiego zwraca się z gorącym apelem do członków organizacji działających na terenie dolnośląskich wsi, tj. Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, Lokalnych Grup Działania oraz wszystkich pozostałych mieszkańców wsi, aby wykazali się zainteresowaniem sytuacją w jakiej mogą się znajdować samotni mieszkańcy obszarów wiejskich, a w szczególności osoby starsze, niepełnosprawne, chore i niesamodzielne.

Są to często osoby, które nie korzystają z Internetu czy mediów społecznościowych, które nie poproszą o pomoc poprzez aplikację w telefonie komórkowym, więc ważna jest inicjatywa nas wszystkich. Osoby te ze względu na obniżoną odporność, a także towarzyszące inne choroby, są szczególnie narażone na zakażenie i ciężki przebieg choroby, dlatego tak ważne jest, aby o nich pamiętać.

Jeśli jest taka możliwość, pomagajmy im w zapewnieniu ich podstawowych potrzeb bytowych, takich jak zakup żywności i lekarstw, pomoc w dostarczaniu opału oraz zapobieganie osamotnieniu i wykluczeniu społecznemu tych osób. W trudnym czasie pandemii liczy się każdy gest życzliwości i pomocy! Krótka rozmowa, okazane ludzkie serce i zrozumienie znaczą naprawdę bardzo dużo, nie zapominajmy więc o słowach otuchy i wsparcia, które zwłaszcza seniorom i samotnym – w tym trudnym dla nas wszystkich okresie – są tak bardzo potrzebne. Wierzymy w ogromny potencjał dolnośląskiej wsi i mamy nadzieję, że dzięki niemu uda nam się przetrwać ten trudny czas, z zachowaniem wspólnoty i wzajemnego poszanowania.

Kategoria wpisu Informacje |
asdaef

Polub nas !