Ogłoszenia

OGŁOSZENIE  NABORÓW WNIOSKÓW 2024

Ogłoszenie o naborze nr 1/2024

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU WNIOSKÓW 2022

Wyniki ponownej oceny nabór 1/2022 – dotyczy operacji w zakresie których wniesiony został protest.

zaktualizowana lista operacji wybranych do dofinansowania z podziałem na operacje mieszczące się i nie mieszczące się w limicie dostępnych środków

protokół z posiedzenia Rady

lista obecności ze wskazaniem kworum i parytetów


Informujemy, że dziś, do każdego z wnioskodawców, na adres e-mail wskazany we wniosku, zostanie wysłane pismo zawierające indywidualne uzasadnienie oceny, a także informację o dalszym etapie procedury naboru.

Przypominamy, że limit naboru ustalony jest w walucie Euro. Na dzień ogłoszenia, a także dzień wyboru operacji do dofinansowania limit przeliczany jest na PLN po kursie stałym 1EUR=4PLN. Zarząd Województwa przeliczy limit dostępnych środków po kursie bieżącym wg kursu wymiany euro do złotego publikowany przez Europejski Bank Centralny  z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń. Przeliczenie to może wpłynąć na wysokość limitu środków wyrażoną w PLN.

Wyniki naboru nr 1/2022

zaktualizowana lista operacji wybranych do dofinansowania z podziałem na operacje mieszczące się i nie mieszczące się w limicie dostępnych środków

lista operacji zgodnych z LSR

lista operacji wybranych do dofinansowania z podziałem na operacje mieszczące się i nie mieszczące się w limicie dostępnych środków

protokół z posiedzenia Rady

protokół z oceny wstępnej

Rada w podziale na zespoły oceniające

Rada lista obecności i  kworum w głosowaniach

Wyniki naboru nr 2/2022

lista operacji zgodnych z LSR

lista operacji wybranych do dofinansowania

protokół z posiedzenia Rady

protokół z oceny wstępnej

Rada w podziale na zespoły oceniające

Rada lista obecności i  kworum w głosowaniach


OGŁOSZENIE  NABORÓW WNIOSKÓW 2022

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022 na ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (zobacz ogłoszenie)

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2022 na PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (zobacz ogłoszenie)


OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU WNIOSKÓW nr 1/2021

zaktualizowana lista operacji wybranych do dofinansowania w związku z rozpatrzeniem protestów dnia 14.05.2021

lista operacji zgodnych z LSR

lista operacji wybranych do dofinansowania z podziałem na operacje mieszczące się i nie mieszczące się w limicie dostępnych środków*

protokół z posiedzenia Rady

protokół z oceny wstępnej

Rada w podziale na zespoły oceniające

Rada – kworum w głosowaniach

*limit naboru ustalony jest w walucie Euro. Na dzień ogłoszenia, a także dzień wyboru operacji do dofinansowania limit przeliczany jest na PLN po kursie stałym 1EUR=4PLN. Zarząd Województwa przeliczy limit dostępnych środków po kursie bieżącym wg kursu wymiany euro do złotego publikowany przez Europejski Bank Centralny  z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń. Przeliczenie to może wpłynąć na wysokość limitu środków wyrażoną w PLN.

Informujemy, że dziś, do każdego z wnioskodawców, na adres e-mail wskazany we wniosku, zostanie wysłane pismo zawierające indywidualne uzasadnienie oceny, a także informację o dalszym etapie procedury naboru.


Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021 na ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

zobacz ogłoszenie


Ogłoszenie wyników naborów granatowych 2020 II edycja

Nabór 7/2020/G

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Protokół z posiedzenia Rady

Lista Radnych uczestniczących w głosowaniu z uwzględnieniem wykluczeń

Ogłoszenie wyników naborów granatowych 2020 II edycja

Nabór 8/2020/G

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Lista operacji  niewybranych

Protokół z posiedzenia Rady

Lista Radnych uczestniczących w głosowaniu z uwzględnieniem wykluczeń

Ogłoszenie wyników naborów granatowych 2020 II edycja

Nabór 9/2020/G

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Protokół z posiedzenia Rady

Lista Radnych uczestniczących w głosowaniu z uwzględnieniem wykluczeń


OGŁOSZENIE NABORÓW WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW
OD 07 DO 21 WRZEŚNIA 2020

pełna treść ogłoszeń dostępna jest po kliknięciu w poniższe linki

NABÓR nr 7/2020/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru
Projekt grantowy: Dbamy o nasze dziedzictwo, w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców 2020! – edycja II

NABÓR nr 8/2020/G – Aktywizacja osób marginalizowanych społecznie i środowisk lokalnych
Projekt grantowy: Aktywna i zintegrowana społeczność obszaru  Lider A4 2020! – edycja II

NABÓR nr 9/2020/G – Estetyzacja i poprawa dostępności publicznych przestrzeni wiejskich obszaru Lider A4
Projekt grantowy: Upiększamy wspólną przestrzeń na obszarze Lider A4 2020! – edycja II


Ogłoszenie wyników naborów granatowych 2020

Nabór 1/2020/G

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Lista operacji niezgodnych z LSR

Lista operacji  niewybranych

Protokół z posiedzenia Rady

Lista Radnych uczestniczących w głosowaniu z uwzględnieniem wykluczeń

Nabór 2/2020/G

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Lista operacji niezgodnych z LSR

Lista operacji  niewybranych

Protokół z posiedzenia Rady

Lista Radnych uczestniczących w głosowaniu z uwzględnieniem wykluczeń

Nabór 4/2020/G

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Lista operacji niezgodnych z LSR

Lista operacji  niewybranych

Protokół z posiedzenia Rady

Lista Radnych uczestniczących w głosowaniu z uwzględnieniem wykluczeń

Nabór 5/2020/G

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych do dofinansowania

Protokół z posiedzenia Rady

Lista Radnych uczestniczących w głosowaniu z uwzględnieniem wykluczeń


ODSTĄPIENIE OD NABORÓW 3/2020/G, 6/2020/G

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Lider A4, na podstawie  Regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektu grantowego – cz. X pkt 9, zdecydowała o odstąpienie od naboru wniosków nr 3/2020/G i 6/2020/G.

Uzasadnienie decyzji:

W sytuacji braku możliwości osiągnięcia celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji na podstawie złożonych wniosków o powierzenie grantu, LGD może odstąpić od konkursu lub dokonać ponownego wyboru grantobiorców. LGD podejmuje decyzję w tej sprawie na podstawie analizy wniosków złożonych w naborze z uwzględnieniem założeń przyjętych w chwili ogłoszenia konkursu grantowego, a także w kontekście przyszłej oceny racjonalności dokonywanej przez Zarząd Województwa w stosunku do wniosku o przyznanie pomocy. O decyzji o odstąpieniu lub ponownym wyborze grantobiorców LGD powiadamia wnioskodawców, w taki sam sposób jaki jest przewidziany dla poinformowania o rozstrzygnięciu konkursu grantowego, podając także uzasadnienie swojej decyzji.

W naborze 3/2020/G oraz 6/2020/G została złożona niewystarczająca ilość wniosków do osiągnięcia założonych celów i wskaźników projektu grantowego.

Równocześnie informujemy, że wkrótce ponowimy oba nabory w zakresie analogicznym.


OGŁOSZENIE NABORÓW WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW
OD 15 DO 30 CZERWCA 2020

pełna treść ogłoszeń dostępna jest po kliknięciu w poniższe linki

 

NABÓR nr 1/2020/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru
Projekt grantowy: Dbamy o nasze dziedzictwo, w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców 2020!

 

NABÓR nr 2/2020/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lider A4 – podnoszenie świadomości ekologicznej
Projekt grantowy: Dbamy o dziedzictwo naturalne, w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców 2020!

 

NABÓR nr 3/2020/G – Aktywizacja osób marginalizowanych społecznie i środowisk lokalnych
Projekt grantowy: Aktywna i zintegrowana społeczność obszaru  Lider A4 2020!

 

NABÓR nr 4/2020/G – Rozwój infrastruktury rekreacji na obszarze Lider A4
Projekt grantowy: Rozwijamy infrastrukturę rekreacyjną na obszarze Lider A4 2020!

 

NABÓR nr 5/2020/G – Rozwój infrastruktury aktywności kulturalnej na obszarze Lider A4
Projekt grantowy: Rozwijamy infrastrukturę aktywności kulturalnej na obszarze Lider A4 2020!

 

NABÓR nr 6/2020/G – Estetyzacja i poprawa dostępności publicznych przestrzeni wiejskich obszaru Lider A4
Projekt grantowy: Upiększamy wspólną przestrzeń na obszarze Lider A4 2020!


W związku z zakończeniem naborów wniosków 1/2020 , 2/2020, 3/2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju, przedstawiamy wyniki zakończonego konkursu.
ZOBACZ WYNIKI


Komunikat do naborów: 1/2020, 2/2020 i 3/2020.


Poniżej przedstawiamy ogłoszenia naborów trwających od 30.12.2019 do 15.01.2020.

Nabór 1/2020 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lider A4
Nabór 2/2020 – Rozwój infrastruktury rekreacji
Nabór 3/2020 – Rozwój infrastruktury aktywności kulturalnej


Zaktualizowana lista operacji wybranych w konkursie 1/2019 w związku z rozpatrzeniem protestów.


Zaktualizowana lista operacji wybranych w konkursie 2/2019 w związku z rozpatrzeniem protestów.


W związku z zakończeniem naborów wniosków 1/2019 , 2/2019,  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju, przedstawiamy wyniki zakończonego konkursu.
ZOBACZ WYNIKI


Komunikat do naboru nr 2/2019


Ogłoszenie o naborze nr 1/2019 z dnia 19.04.2019 – rozwijanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze nr 2/2019 z dnia 19.04.2019 – podejmowanie działalności gospodarczej


W związku z zakończeniem naborów wniosków grantowych  1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G, 4/2018/G , 5/2018/G, 6/2018/G,  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju, przedstawiamy wyniki zakończonego konkursu.
ZOBACZ WYNIKI


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW  nr 1/2018/G – 3.1.1. Rozwój infrastruktury rekreacji na obszarze Lider A4 (grant)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW  nr 2/2018/G – 3.1.2. Rozwój infrastruktury aktywności kulturalnej na obszarze Lider A4 (grant)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW  nr 3/2018/G – 3.2.3. Estetyzacja i poprawa dostępności publicznych przestrzeni wiejskich obszaru Lider A4 (grant)

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW  nr 4/2018/G – 2.1.2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lider A4 (grant)
Dbamy o nasze dziedzictwo, w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców!

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW  nr 5/2018/G – 2.1.2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lider A4
Dbamy o dziedzictwo naturalne w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców!

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW  nr 6/2018/G – 2.1.3 Aktywizacja osób marginalizowanych społecznie i środowisk lokalnych (grant AiB)


Zaktualizowana lista operacji wybranych w konkursie 1/2018. w związku z rozpatrzeniem protestów.


„Zaktualizowana lista operacji wybranych  w konkursie 2/2018 związku z rozpatrzeniem protestów ”


W związku z zakończeniem naborów wniosków 1/2018 , 2/2018, 3/2018, 4/2018 , 5/2018, 6/20187/2018 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju, przedstawiamy wyniki zakończonego konkursu.
ZOBACZ WYNIKI


Ogłoszenie o naborze nr 1/2018 z dnia 20.04.2018 – rozwijanie działalności gospodarczej


Ogłoszenie o naborze nr 2/2018 z dnia 20.04.2018 – podejmowanie działalności gospodarczej


Ogłoszenie o naborze nr 3/2018 z dnia 20.04.2018 – zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lider A4


Ogłoszenie o naborze nr 4/2018 z dnia 20.04.2018 – rozwój infrastruktury aktywności kulturalnej


Ogłoszenie o naborze nr 5/2018 z dnia 20.04.2018 – rozwój infrastruktury rekreacji


Ogłoszenie o naborze nr 6/2018 z dnia 20.04.2018 – wzmocnienie jakości dróg lokalnych


Ogłoszenie o naborze nr 7/2018 z dnia 20.04.2018 – poprawa jakości infrastruktury towarzyszącej drogom obszaru Lider A4

asdaef

Polub nas !