Ogłoszenie naboru 1/2021 – Rozwój działalności gospodarczej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ogłoszenie opracowane przez Lokalną Grupę Działania: Stowarzyszenie Lider A4, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nr 1/2021

1.1.1.Poprawa konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw obszaru Lider A4

Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów– Lider A4, ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na: ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rodzaj ogłoszenia: konkurs

Termin składania wniosków:

od 01 marca 2021 r. do 15 marca 2021 r.  – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 15.03.2021, wnioski przyjmowane będą do godz. 12:00.

Miejsce składania wniosków:
biuro Stowarzyszenia Lider A4, które mieści się przy ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce,  II piętro

Forma wsparcia: refundacja
Wysokość wsparcia: do 300 000,00 zł na jednego Beneficjenta
Maksymalna Intensywność pomocy: do  70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
Minimalna wartość projektu: 50 000,00zł

 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 420 992,72 EURO (1 683 970,88 PLN)*

*alokacja przeliczona jest na PLN po umownym kursie 1 EURO = 4 PLN, w momencie zawierania umów  przyznania pomocy, kwoty wnioskowanej/ przyznanej pomocy, które wyrażone są w PLN, będą przeliczane na wartość w Euro po obowiązującym bieżącym kursie i różnica kursowa będzie miała wpływ na wysokość alokacji wyrażonej w PLN)

Tryb składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio, przy czym „bezpośrednio” oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.
Wnioski  należy przygotować na odpowiednich, aktualnie obowiązujących, udostępnionych formularzach, zgodnych z listą dokumentów związanych z naborem, wraz z  wymaganymi załącznikami do wniosku:
1. W 1 egzemplarzu papierowym (oryginał), podpisanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika.
2. Na nośniku elektronicznym wraz z załącznikami (prosimy o zapisanie na nośniku wniosku i biznesplanu w wersji edytowalnej oraz skanów całej dokumentacji tj. wniosek i  wszystkich załączników, które Państwo składają wraz z wnioskiem). Wersje papierowa i elektroniczna wniosku i załączników muszą być tożsame. Konieczne jest dołączenie oświadczenia o zgodności wersji papierowej i elektronicznej wniosku oraz załączników.
3. Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz wniosku, na którym uzyska potwierdzenie wpływu (egzemplarz ten zostanie zwrócony Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD). Pracownik Biura dokonuje potwierdzenia przyjęcia wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę załączników, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.
4. Dokumenty dołączane do wniosku  w formie kopii wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument lub Notariusza lub pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

Zakres tematyczny naboru:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020”.)

Cele i wskaźniki ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty WrocławskieKobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022 związane z przedsięwzięciem 1.1.1
Cel ogólny
: 1. Rozwój przedsiębiorczości lokalnej na obszarze Lider A4 do roku 2022
Cel szczegółowy: 1.1. Wzmocnienie potencjału mikro i małych przedsiębiorstw obszaru Lider A4 do roku 2022
Przedsięwzięcie: 1.1.1.Poprawa konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw obszaru Lider A4
Planowane wskaźniki do osiągnięcia:
wskaźnik produktu:
WP 1.1.1.A Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego mikro/małego przedsiębiorstwa, w tym: (granty poniżej 25 tys., ukierunkowanych na wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, ukierunkowanych na wdrażanie rozwiązań z zakresu ochrony środowiska/przeciwdziałających zmianom klimatu)
wskaźnik rezultatu:
WR1.1 Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w ramach udzielonego z LSR na lata 2015 – 2022 wsparcia na rozwój przedsiębiorczości (w tym miejsc pracy stworzonych dla osób defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy)
Liczba utrzymanych miejsc pracy

WR1.5 Liczba inwestycji zrealizowanych w ramach danej operacji, w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa/uruchamiania działalności gospodarczej mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska/przeciwdziałających zmianom klimatu szczegółowe informacje o wartościach wskaźników planowanych do osiągnięcia znajdują się w załącznik nr 1 do ogłoszenia

Uprawnieni wnioskodawcy
Podmioty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
1.Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2.Zgodność operacji z zakresem tematycznym  – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (…) przez rozwijanie działalności gospodarczej.
3.Zgodność operacji z dodatkowymi warunkami udzielenia wsparcia
4. Zgodność operacji z :
– warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (załącznik nr 2 do ogłoszenia)
Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty WrocławskieKobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022,  
– KARTĄ WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z LSR  (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
– kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów tj. osiągnąć co najmniej 30% sumy możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru (tj. 16,50), w tym minimum 50% (tj. 4,00) za kryterium „jakość projektu” (załącznik nr 3 do ogłoszenia).
5.Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty WrocławskieKobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:
nd.

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji :   
Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku oraz niniejsze ogłoszenie
– Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji, jeżeli dotyczy Wnioskodawcy
– Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych warunków udzielenia wsparcia i kryteriów wyboru operacji np. dokumenty potwierdzające wiedzę/kwalifikacje, doświadczenie wnioskodawcy i inne.
Miejsce udostępniania dokumentów
– Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty WrocławskieKobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022, a także Lokalne kryteria wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lider A4  www.lider-a4.pl oraz w biurze Stowarzyszenia Lider A4
– formularz wniosku o przyznanie pomocy,
– formularz wniosku o płatność,
– formularz umowy o przyznaniu pomocy, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lider A4  www.lider-a4.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl oraz w biurze Stowarzyszenia Lider A4
Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lider A4, osobiście w biurze stowarzyszenia (Kobierzyce ul. Witosa 15, II piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin. Z przykrością informujemy, że położenie naszego biura nie jest dogodne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w takiej sytuacji świadczymy doradztwo w miejscach „bez barier architektonicznych” na terenie  każdej z naszych gmin. W celu skorzystania z takiej opcji doradztwa prosimy o kontakt z naszym biurem.
Równocześnie informujemy, że doradztwo nie będzie udzielane w ostatnim dniu naboru tj. 15.03.2021 r.
Stowarzyszenie Lider A4  zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Zwracamy uwagę, iż pomoc na operacje przysługuje wg kolejności ustalonej na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście operacji decyduje udział procentowy środków własnych w budżecie całkowitym projektu. Jeżeli opisana metoda będzie nieskuteczna, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do Biura LGD, tym wyższe miejsce na liście” Dotyczy operacji, które uzyskały minimalną ilość punktów.

INFORMACJE DODATKOWE ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O POMOC
– Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną– prosimy mieć ze sobą  dowód  tożsamości, a w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy również upoważnienie do złożenia wniosku,
– w kompetencjach pracowników LGD jest potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem, w przypadku przedkładania kopii dokumentu do potwierdzenia konieczne jest okazanie oryginału,
– Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie dołączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów. Wniosek powinien być spięty z dołączonymi ponumerowanymi załącznikami. Numeracja załączników powinna być zgodna z numeracją  przyjętą w części B wniosku „INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH”.  Poszczególne załączniki powinny mieć również  ponumerowane strony danego załącznika.

– LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze.
– Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. W toku weryfikacji zarówno LGD jak i Urząd Marszałkowski  może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w terminie 7 dni, to krótki termin, który pozwoli jedynie na poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
– Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.
ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW WCZEŚNIEJ NIŻ W OSTATNIM DNIU NABORU

Lista dokumentów związanych z naborem nr 1/2021:

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 1. Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki
 2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia: KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z LSR
 3. Załącznik nr 3 Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru
 4. Załącznik nr 4 do ogłoszenia: Lokalne kryteria wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców wraz z instrukcjami:

 1. Wniosek o Przyznanie Pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (v3z) *pdf *xlsx
 2. Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy
 3. Biznesplan W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (v3z) *pdf *docx
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.
 5. Biznesplan – tabele pomocnicze
 6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.
 7. Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa.
 8. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 9. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (jeśli dotyczy)
 10. Oświadczenie o zgodności wersji papierowej i elektronicznej wniosku oraz załączników.
 11. Oświadczenie RODO 

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

 1. Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty WrocławskieKobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022
 2. Regulamin Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – Lider A4”
 3. Procedura wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 4. Wzór umowy o przyznaniu pomocy (v7z)
 5. Wniosek o Płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz podejmowania działalności gospodarczej (v4z)
 6. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu wraz z instrukcją
 7. Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność.
 8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 9. Lista dokumentów związanych z naborem wniosków nr 1/2021

POBIERZ WSZYSTKIE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z NABOREM *zip

test
asdaef

Polub nas !