Zasady dokonywania zakupów….

Przypominamy, że osoby realizujące projekty w ramach poddziałania 19.2 zobowiązane są do dokonywania zakupów/ponoszenia kosztów zgodnie z zasadami konkurencyjności. Poniżej zamieszczamy linki do materiałów/wytycznych określających wymagania w tym zakresie:

ZASADY SZACOWANIA WARTOŚCI ZADANIA
art. 43a ustawy  z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW
w ramach PROW na lata 2014–2020
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych
w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej.
WYTYCZNE w ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH EFRR, EFS I FS, na lata 2014-2020

print
Informacje
asdaef

Polub nas !