informacja o projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

 

Stowarzyszenie Lider A4, nazwa pełna: Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – Lider A4, realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR na lata 2015-2022), na podstawie umowy zawartej dnia 29 grudnia 2017 roku zawartej z Województwem Dolnośląskim.

Operacja współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie: 19 “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cele LSR:

  1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Lider A4 do roku 2022
  2. Rozwój kapitału społecznego na obszarze Lider A4 do roku 2022
  3. Podniesienie jakości i dostępności infrastruktury publicznej na obszarze Lider A4 do roku 2022

Budżet:

– wsparcie realizacji operacji w ramach LSR: 2 025 000 euro
– wdrażanie projektów współpracy: 40 500 euro
– wsparcie funkcjonowania LGD: 461 250 euro


W ramach wdrażania LSR realizujemy min. następujące operacje:

Projekt grantowy pt.: “Rozwijamy infrastrukturę rekreacyjną na obszarze Lider A4”
nr umowy o przyznaniu pomocy : 00761-6935-UM0121280/18

Celem operacji jest rozwój szeroko rozumianej infrastruktury rekreacji na obszarze LGD. Zadania realizowane w ramach operacji polegające na zakupie i montażu trybun, co przyczyni się do polepszenia warunków oraz dostępności publicznie dostępnej infrastruktury rekreacji. Wnioskodawcy zakładają realizację zadań do 2020 roku, obejmujących stworzenie oraz polepszenie infrastruktury 2 obiektów z obszaru LGD. Zadania będą realizowane z wykorzystaniem zasobów osobowych posiadanych przez wnioskodawców, a także z wykorzystaniem posiadanego zaplecza techniczno-organizacyjnego.

przyznana kwota pomocy: 83 998,00 zł

Projekt grantowy pt.: “Rozwijamy infrastrukturę aktywności kulturalnej na obszarze Lider A4”
nr umowy o przyznaniu pomocy : 00762-6935-UM0121281/18

Celem operacji jest rozwój infrastruktury aktywności kulturalnej na obszarze LGD. Zadania realizowane w ramach operacji polegające na zakupie doposażenia obiektów aktywności kulturalnej oraz dostosowaniu obiektów do potrzeb lokalnej społeczności przyczynią się do polepszenia warunków oraz dostępności publicznie dostępnej infrastruktury aktywności kulturalnej. Wszyscy wnioskodawcy zakładają realizację zadań do 2020 roku. Projekt zakłada realizację zadań obejmujących łącznie 5 obiektów z obszaru LGD. Zadania będą realizowane z wykorzystaniem zasobów osobowych posiadanych przez wnioskodawców, a także z wykorzystaniem posiadanego zaplecza techniczno-organizacyjnego.

przyznana kwota pomocy: 184 550,00 zł

Projekt grantowy pt.: “Upiększamy wspólną przestrzeń na obszarze Lider A4”
nr umowy o przyznaniu pomocy : 00763-6935-UM0121282/18

Celem operacji jest poprawa estetyki oraz bezpieczeństwa publicznie dostępnych miejsc we wsi: Jaksonów oraz Przecławice, poprzez realizację zadań wymienionych w części V wniosku. Realizacja zaplanowanych nasadzeń oraz ustawienia ławek, koszy na śmieci i kwietników przyczyni się do podniesienia walorów estetycznych miejsc publicznych. Ponadto utworzenie Strefy kibica wpłynie na podniesienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w wydarzeniach sportowych.

przyznana kwota pomocy: 53 240,00 zł

Projekt grantowy pt.: “Dbamy o nasze dziedzictwo, w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców”
nr umowy o przyznaniu pomocy : 00764-6935-UM0121283/18

Celem operacji jest stworzenie odpowiednich warunków do zachowania oraz kultywowania dziedzictwa lokalnego poprzez wsparcie zadań skierowanych do lokalnej społeczności. Operacja ma na celu również aktywizację mieszkańców obszaru LGD w zakresie szerzenia lokalnej kultury oraz poznawania i promowania dziedzictwa lokalnego w ramach zadań realizowanych do 2020 roku.

przyznana kwota pomocy: 144 928,00 zł

Projekt grantowy pt.: “Aktywna i zintegrowana społeczność obszaru Lider A4”
nr umowy o przyznaniu pomocy : 00765-6935-UM0121284/18

Celem operacji jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju kapitału społecznego poprzez realizację zadań wymienionych w tabeli V Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji. Zaplanowane warsztaty, spotkania oraz wycieczki autokarowe odpowiadają zidentyfikowanym problemom obszaru LGD i przyczynia się do osiągnięcia założonych celów. Wszyscy Wnioskodawcy zakładają realizację zadań do 2020 rok. Projekt zakłada realizację zadań opierających się w części na pracy woluntarystycznej oraz współpracy partnerskiej z podmiotami z różnych sektorów. Tym samym cel operacji jest do osiągnięcia wykorzystując dostępne zasoby posiadane przez wnioskodawców. Wskazane zostały konkretne wskaźniki, które określają konkretny poziom osiągnięcia. Wnioskodawcy realizując zadania będą wykorzystywać posiadane zaplecza techniczno-organizacyjne, a w przypadku ich braku zobowiązali się do zapewnienia takich miejsc.

przyznana kwota pomocy: 71 790,00 zł

asdaef

Polub nas !