informacja o projektach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej

 

Stowarzyszenie Lider A4, nazwa pełna: Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – Lider A4, realizuje Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR na lata 2015-2022), na podstawie umowy zawartej dnia 29 grudnia 2017 roku zawartej z Województwem Dolnośląskim.

Operacja współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie: 19 “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Cele LSR:

  1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze Lider A4 do roku 2022(2023)
  2. Rozwój kapitału społecznego na obszarze Lider A4 do roku 2022(2023)
  3. Podniesienie jakości i dostępności infrastruktury publicznej na obszarze Lider A4 do roku 2022(2023)

Budżet:

– wsparcie realizacji operacji w ramach LSR: 2 487 000 euro
– wdrażanie projektów współpracy: 40 500 euro
– wsparcie funkcjonowania LGD: 516 250 euro


W ramach wdrażania LSR realizujemy min. następujące operacje:

Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie Wsparcie przygotowawcze.
nr umowy o przyznaniu pomocy: 00032-6934-UM0100025/22

przyznana kwota pomocy: 74 000 pln 

 

Projekt współpracy pt.: LoveFood – Polsko Czeska współpraca na rzecz promocji lokalnych tradycji kulinarnych
nr umowy o przyznaniu pomocy: 00012-6936-UM0120014/22

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie realizacji lokalnych strategii rozwoju, aktywizacji społeczności lokalnych, z naciskiem na rozwój lokalnych tradycji kulinarnych z udziałem produktów i/lub producentów lokalnych.

przyznana kwota pomocy dla naszego stowarzyszenia: 45 000 zł

 

Projekt współpracy pt.: Wspólnie Rozwijamy Obszary Turystyczne Aktywnie
nr umowy o przyznaniu pomocy: 00011-6936-UM012013/22

Celem projektu jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie realizacji lokalnych strategii rozwoju, aktywizacji społeczności lokalnych, z naciskiem na rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz metod promocji.

przyznana kwota pomocy dla naszego stowarzyszenia: 24 500 zł

 

Projekt współpracy pt.: Multimedialne gry terenowe we Wrotach Regionu
nr umowy o przyznaniu pomocy: 00009-6936-UM0120010/21

Celem operacji jest wzrost atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru projektu współpracy w terminie do roku 2022 poprzez stworzenie oraz wdrożenie multimedialnego narzędzia do promocji obszaru projektu współpracy

przyznana kwota pomocy dla naszego stowarzyszenia: 86 717 zł

 

Projekt grantowy pt.: Upiększamy wspólną przestrzeń na obszarze Lider A4 2020! – edycja II
nr umowy o przyznaniu pomocy: 01265-6935-UM0121946/20

Celem operacji jest poprawa bezpieczeństwa oraz podniesienie walorów estetycznych miejsc publicznych. Zaspokojenie potrzeb szczególnie młodych mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności miejscowości dla mieszkańców oraz integrację społeczności”.

przyznana kwota pomocy : 109 480,00 zł

 

Projekt grantowy pt.: “Rozwijamy infrastrukturę aktywności kulturalnej na obszarze Lider A4 2020!”
nr umowy o przyznaniu pomocy : 01190-6935-UM0121892/20

Celem operacji jest rozwój  infrastruktury aktywności kulturalnej na obszarze LGD. Zadania realizowane w ramach operacji polegające na modernizacji sufitu, instalacji oświetlenia i modernizacji sali prób, co przyczyni się do polepszenia warunków w istniejącej publicznie dostępnej  infrastrukturze rekreacyjno-kulturalnej.

przyznana kwota pomocy: 62 254,00 zł

 

Projekt grantowy pt: “Dbamy o nasze dziedzictwo, w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców 2020!”
nr umowy: 01226-6935-UM0121889/20

Celem operacji jest stworzenie odpowiednich warunków do zachowania oraz kultywowania dziedzictwa lokalnego poprzez wsparcie zadań skierowanych do lokalnej społeczności. Operacji ma na celu również aktywizację mieszkańców obszaru LGD w zakresie szerzenia lokalnej kultury oraz poznawania i promowania dziedzictwa lokalnego”

przyznana kwota pomocy: 126 526,00 zł

 

Projekt grantowy pt: “Dbamy o dziedzictwo naturalne w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców 2020!”
nr umowy: 01254-6935-UM0121890/20

„Celem operacji jest stworzenie odpowiednich warunków do zachowania oraz kultywowania dziedzictwa lokalnego poprzez podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i kształtowanie odpowiedzialnej postawy społecznej’’.

Przyznana kwota pomocy: 54 599, 00 zł.

 

Projekt grantowy pt: “Rozwijamy infrastrukturę rekreacyjną na obszarze Lider A4” 2020!
nr umowy: 01190-6935-UM0121891/20

Celem operacji jest rozwój szeroko rozumianej infrastruktury rekreacji na obszarze LGD, poprzez modernizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego, powstanie obiektu rekreacyjnego, oraz rozwój publicznie dostępnej infrastruktury.

Przyznana kwota pomocy: 109 294,00 zł.

 

Projekt grantowy pt:Aktywna i zintegrowana społeczność obszaru  Lider A4 2020! – edycja II”
nr umowy: 01229-6935-UM0121945/20

Celem jest aktywizacja osób marginalizowanych społecznie i środowisk lokalnych na terenie LGD. Zadanie realizowane w ramach operacji polegające na organizacji kona letniego zainicjuje cykl spotkań w każdym z sołectw – pozwoli to na aktywizację i integrację społeczności lokalnej w aspekcie działań kulturalnych. Społeczność lokalna będzie uczestniczyła w pracach związanych z przygotowaniem cyklicznych spotkań. Organizacja warsztatów rozwojowych dla kobiet zintegruje osoby defaworyzowane społecznie (kobiety) na terenie LGD. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację 12 warsztatów. Kraina wspomnień poprzez realizację 20 warsztatów zintegruje osoby  defaworyzowane (seniorów, kobiety oraz dzieci i młodzież), aktywizacja sportowa przyczyni się do integracji młodzieży, rdzennych mieszkańców i napływowych. Przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców. Zakres grantu wyplatania
z wykliny domków dla jeży obejmuje przeprowadzenie zajęć dla seniorów. Aktywizowane zostanie środowisko seniorów na obszarze Lider A4, zostanie zwiększona świadomość ekologiczna mieszkańców służąca rozwojowi społeczności lokalnej.

Przyznana kwota: 88 096,00 zł.

 

Projekt grantowy pt: Dbamy o nasze dziedzictwo, w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców 2020! – edycja II”
nr umowy: 01250-6935-UM0121937/20

Celem operacji jest stworzenie odpowiednich warunków do zachowania oraz dziedzictwa lokalnego poprzez wsparcie zadań skierowanych do lokalnej społeczności. Operacja ma na celu również aktywizację mieszkańców obszaru LGD w zakresie szerzenia lokalnej kultury oraz poznawania dziedzictwa lokalnego.

Kwota pomocy : 83 372,00 zł

 

Projekt grantowy pt.: “Rozwijamy infrastrukturę rekreacyjną na obszarze Lider A4”
nr umowy o przyznaniu pomocy : 00761-6935-UM0121280/18
PROJEKT ZAKOŃCZONY

Celem operacji jest rozwój szeroko rozumianej infrastruktury rekreacji na obszarze LGD. Zadania realizowane w ramach operacji polegające na zakupie i montażu trybun, co przyczyni się do polepszenia warunków oraz dostępności publicznie dostępnej infrastruktury rekreacji. Wnioskodawcy zakładają realizację zadań do 2020 roku, obejmujących stworzenie oraz polepszenie infrastruktury 2 obiektów z obszaru LGD. Zadania będą realizowane z wykorzystaniem zasobów osobowych posiadanych przez wnioskodawców, a także z wykorzystaniem posiadanego zaplecza techniczno-organizacyjnego.

przyznana kwota pomocy: 83 998,00 zł

 

Projekt grantowy pt.: “Rozwijamy infrastrukturę aktywności kulturalnej na obszarze Lider A4”
nr umowy o przyznaniu pomocy : 00762-6935-UM0121281/18
PROJEKT ZAKOŃCZONY

Celem operacji jest rozwój infrastruktury aktywności kulturalnej na obszarze LGD. Zadania realizowane w ramach operacji polegające na zakupie doposażenia obiektów aktywności kulturalnej oraz dostosowaniu obiektów do potrzeb lokalnej społeczności przyczynią się do polepszenia warunków oraz dostępności publicznie dostępnej infrastruktury aktywności kulturalnej. Wszyscy wnioskodawcy zakładają realizację zadań do 2020 roku. Projekt zakłada realizację zadań obejmujących łącznie 5 obiektów z obszaru LGD. Zadania będą realizowane z wykorzystaniem zasobów osobowych posiadanych przez wnioskodawców, a także z wykorzystaniem posiadanego zaplecza techniczno-organizacyjnego.

przyznana kwota pomocy: 184 550,00 zł

 

Projekt grantowy pt.: “Upiększamy wspólną przestrzeń na obszarze Lider A4”
nr umowy o przyznaniu pomocy : 00763-6935-UM0121282/18
PROJEKT ZAKOŃCZONY

Celem operacji jest poprawa estetyki oraz bezpieczeństwa publicznie dostępnych miejsc we wsi: Jaksonów oraz Przecławice, poprzez realizację zadań wymienionych w części V wniosku. Realizacja zaplanowanych nasadzeń oraz ustawienia ławek, koszy na śmieci i kwietników przyczyni się do podniesienia walorów estetycznych miejsc publicznych. Ponadto utworzenie Strefy kibica wpłynie na podniesienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w wydarzeniach sportowych.

przyznana kwota pomocy: 53 240,00 zł

 

Projekt grantowy pt.: “Dbamy o nasze dziedzictwo, w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców”
nr umowy o przyznaniu pomocy : 00764-6935-UM0121283/18
PROJEKT ZAKOŃCZONY

Celem operacji jest stworzenie odpowiednich warunków do zachowania oraz kultywowania dziedzictwa lokalnego poprzez wsparcie zadań skierowanych do lokalnej społeczności. Operacja ma na celu również aktywizację mieszkańców obszaru LGD w zakresie szerzenia lokalnej kultury oraz poznawania i promowania dziedzictwa lokalnego w ramach zadań realizowanych do 2020 roku.

przyznana kwota pomocy: 144 928,00 zł (kwota po aneksie: 118 252 zł)

 

Projekt grantowy pt.: “Aktywna i zintegrowana społeczność obszaru Lider A4”
nr umowy o przyznaniu pomocy : 00765-6935-UM0121284/18
PROJEKT ZAKOŃCZONY

Celem operacji jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju kapitału społecznego poprzez realizację zadań wymienionych w tabeli V Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji. Zaplanowane warsztaty, spotkania oraz wycieczki autokarowe odpowiadają zidentyfikowanym problemom obszaru LGD i przyczynia się do osiągnięcia założonych celów. Wszyscy Wnioskodawcy zakładają realizację zadań do 2020 rok. Projekt zakłada realizację zadań opierających się w części na pracy woluntarystycznej oraz współpracy partnerskiej z podmiotami z różnych sektorów. Tym samym cel operacji jest do osiągnięcia wykorzystując dostępne zasoby posiadane przez wnioskodawców. Wskazane zostały konkretne wskaźniki, które określają konkretny poziom osiągnięcia. Wnioskodawcy realizując zadania będą wykorzystywać posiadane zaplecza techniczno-organizacyjne, a w przypadku ich braku zobowiązali się do zapewnienia takich miejsc.

przyznana kwota pomocy: 71 790,00 zł (kwota po aneksie: 29 906,00zł)

 

asdaef

Polub nas !