Ogłoszenie – Nabór nr 4/2020/G

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ogłoszenie opracowane przez Lokalną Grupę Działania: Stowarzyszenie Lider A4, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW  nr 4/2020/G
w ramach projektu grantowego

Tytuł projektu grantowego: Rozwijamy infrastrukturę rekreacyjną na obszarze Lider A4 2020!
3.1.1. Rozwój infrastruktury rekreacji na obszarze Lider A4 (grant)

Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – Lider A4, ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na: Rozwój infrastruktury rekreacji na obszarze Lider A4

Rodzaj ogłoszenia: projekt grantowy


Termin składania wniosków:

od 15 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.  – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 30.06.2020 r., wnioski przyjmowane będą do godz. 12:00.

 

Miejsce składania wniosków:

biuro Stowarzyszenia Lider A4, które mieści się przy ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce,  II piętro


Forma wsparcia: refundacja (zaliczka 100%)

Limit wsparcia w ramach programu : do 100 000,00 zł na jednego Beneficjenta

 

Maksymalna Intensywność pomocy: do  100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku grantobiorców będących jednostkami sektora finansów publicznych do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych

 

Minimalna wartość zadania i grantu: 5 000,00zł

Maksymalna wartość zadania i grantu: 50 000,00zł

 

Termin realizacji grantu i termin złożenia wniosku o rozliczenie grantu : od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu do dnia w którym upływa 12 miesięcy od daty jej podpisania lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2022r.


Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 200 002,32 zł

 

UWAGA! W ramach dostępnego limitu środków suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych

w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy na ten projekt.

 

Tryb składania wniosków:

Wniosek o  powierzenie grantu należy składać bezpośrednio, przy czym „bezpośrednio” oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Wnioski  należy przygotować na odpowiednich, aktualnie obowiązujących formularzach, zgodnych z listą dokumentów związanych z naborem, wraz z  wymaganymi załącznikami do wniosku.

W 1 egzemplarzu papierowym (oryginał), podpisanym przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika.
2. Na nośniku elektronicznym wraz z załącznikami (prosimy o zapisanie na nośniku  wszystkich załączników, które Państwo składają wraz z wnioskiem skany i wersje edytowalne). Wersje papierowe i elektroniczna wniosku i załączników muszą być tożsame.

 1. Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu (egzemplarz ten zostanie zwrócony Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD). Pracownik Biura dokonuje potwierdzenia przyjęcia wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.
 2. Dokumenty dołączane do wniosku w formie kopii wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument lub Notariusza lub pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

 

Zakres tematyczny projektu grantowego:

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia MRiRW ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020”.)

 

Planowane do realizacji zadania w ramach projektu grantowego:

Zadania realizowane na obszarze LGD wpisujące się w ww. zakres, a w szczególności zadania określone w LSR tabeli 31 dla przedsięwzięcia 3.1.1

 

Cele i wskaźniki ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty WrocławskieKobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022 związane z przedsięwzięciem 3.1.1

Cel ogólny Lokalnej Strategii Rozwoju:
 

III PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ NA OBSZARZE LIDER A4 DO ROKU 2022

 

Cel szczegółowy Lokalnej Strategii Rozwoju:
3.1 Tworzenie, ulepszanie i rozwój publicznie dostępnej infrastruktury na obszarze Lider A4 do roku 2022

 

Przedsięwzięcie w Lokalnej Strategii Rozwoju:
3.1.1. Rozwój infrastruktury rekreacji na obszarze Lider A4
Cel projektu grantowego (naboru):
 

Rozwój publicznie dostępnej infrastruktury rekreacji na obszarze Lider A4 do roku 2021/2022

Wskaźniki w ramach projektu grantowego:
Lp. Nazwa wskaźnika dla projektu grantowego (naboru) Jedn. miary
1 WP3.1.1B Liczba doposażonych obiektów/przestrzeni rekreacyjnych/sportowych w ramach realizacji strategii szt
2 WR3.2Liczba osób korzystających z obiektów sportowych/rekreacyjnych objętych wsparciem (odwiedziny/rok) osoba

Ponadto zalecane jest aby dodatkowo wybrać przynajmniej jeden wskaźnik z katalogu wskaźników obowiązujących zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020

 

Uprawnieni wnioskodawcy

Podmioty wskazane jako grantobiorcy w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z warunkiem określonym w par.13 ust.1 pkt 6

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

1.Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2.Zgodność operacji z zakresem tematycznym

3.Zgodność operacji z dodatkowymi warunkami udzielenia wsparcia jeśli dotyczy

4. Zgodność operacji z:

– warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, (załącznik nr 1 do ogłoszenia)

Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty WrocławskieKobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022,

– KARTĄ WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z LSR  (załącznik nr 1 do ogłoszenia),

– Lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów tj. osiągnąć co najmniej 30%

sumy możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru (tj. 15,00), w tym minimum 50% (tj. 4,00) za kryterium „jakość projektu” (załącznik nr 2 do ogłoszenia)

5.Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty WrocławskieKobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników, o których mowa w ogłoszeniu.

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:

nie dotyczy

 

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

 – Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku,

– ponadto wymagane jest dołączenie załącznika potwierdzającego niekomercyjny charakter operacji (załącznik nr 4 do ogłoszenia)

Miejsce udostępniania dokumentów

– Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty WrocławskieKobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022,
Lokalne kryteria wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium (załącznik nr 3)

– formularz wniosku o powierzenie grantu,

– formularz wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe,

– formularz umowy udzielenia grantu

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lider A4  www.lider-a4.pl oraz w biurze Stowarzyszenia Lider A4

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lider A4, osobiście w biurze stowarzyszenia (Kobierzyce ul. Witosa 15, II piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin.

Równocześnie informujemy, że doradztwo nie będzie udzielane w ostatnim dniu naboru tj. 30.06.2020 r.

Stowarzyszenie Lider A4  zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Pomoc na operacje przysługuje wg kolejności ustalonej na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów uzyskanych

w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.

UWAGA ! W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście operacji decyduje udział procentowy środków własnych w budżecie całkowitym projektu. Jeżeli opisana metoda będzie nieskuteczna, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do Biura LGD, tym wyższe miejsce na liście” Dotyczy operacji, które uzyskały minimalną ilość punktów.

 

UWAGA! W ramach dostępnego limitu środków suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy na ten projekt.

 

Zasady i tryb składania odwołań od uchwał Rady opisane są w procedurze odwołania ( Projekty grantowe – Opis procedury pkt. 1.4 )

 

INFORMACJE DODATKOWE ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O POMOC

– Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną–prosimy mieć ze sobą  dowód  tożsamości, a w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy również upoważnienie do złożenia wniosku,

– w kompetencjach pracowników LGD jest potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem, w przypadku przedkładania kopii dokumentu do potwierdzenia konieczne jest okazanie oryginału,

– Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie dołączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów. Wniosek spięty z posiadanymi ponumerowanymi załącznikami, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

– LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze.

– Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW WCZEŚNIEJ NIŻ W OSTATNIM DNIU NABORU

 

Lista dokumentów związanych z naborem nr 4/2020/G:

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2020/G

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 1. Złącznik nr 1 Wskaźniki produktu – wartości naboru 4/2020/G
 2. Załącznik nr 2 KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z LSR
 3. Załącznik nr 3 Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru
 4. Załącznik nr 4 Lokalne kryteria wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców wraz z instrukcjami:

 1. Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD Lider A4 (wersja obowiązująca w ramach naboru)
 2. Formularz potwierdzający niekomercyjny charakter operacji. Instrukcja wypełniania.

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

 1. Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty WrocławskieKobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022
 2. Regulamin Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – Lider A4”
 3. Projekty grantowe – opis procedury
 4. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROW 2014-2020
 5. ZASADY PRZEKAZANIA I ROZLICZANIA GRANTU
 6. Wzór umowy o udzielenie grantu
 7. Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe
 8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
 9. Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 (dokument o charakterze pomocniczym zawierający wskazówki dot. min. wskaźników)
 10. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy składany przez LGD do Samorządu Województwa (dokument o charakterze pomocniczym zawierający wskazówki dot. min. dokumentowania zadań realizowanych przez grantobiorców)
 11. Lista dokumentów związanych z naborem wniosków nr 4/2020/G

POBIERZ WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI (zip)

test
asdaef

Polub nas !