Ogłoszenie o naborze nr 2/2018

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ogłoszenie opracowane przez Lokalną Grupę Działania: Stowarzyszenie Lider A4, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW nr 2/2018

1.1.2 Wspieranie uruchamiania działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów– Lider A4,  ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na: PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Rodzaj ogłoszenia: konkurs

Termin składania wniosków:

od 07 maja 2018 r. do 25 maja 2018 r.  – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 25.05.2018, wnioski przyjmowane będą do godz. 12:00.

Miejsce składania wniosków:
biuro Stowarzyszenia Lider A4, które mieści się przy ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce,  II piętro

Forma wsparcia – Premia – ryczałt na podejmowanie działalności gospodarczej wypłacany w dwóch transzach.
Wysokość premii – 60 000,00 zł
Maksymalna Intensywność pomocy – do 100%

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 660 000,00 zł

Tryb składania wniosków
Wniosek o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio, przy czym „bezpośrednio” oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.
Wnioski  należy przygotować na odpowiednich, aktualnie obowiązujących formularzach, zgodnych z listą dokumentów związanych z naborem, wraz z  wymaganymi załącznikami do wniosku:
1. W 2 egzemplarzach papierowych (oryginał), podpisanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika.
2. Na nośniku elektronicznym wraz z załącznikami (prosimy zapisanie na nośniku  wszystkich załączników, które Państwo składają wraz z wnioskiem). Wersje papierowe i elektroniczna wniosku i załączników muszą być tożsame. Oba egzemplarze pozostawiane są w LGD.
3. Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu (egzemplarz ten zostanie zwrócony Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD). Pracownik Biura dokonuje potwierdzenia przyjęcia wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD.
4. Dokumenty dołączane do wniosku  w formie kopii wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument lub Notariusza lub pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

Zakres tematyczny naboru:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020”.)

Cele i wskaźniki ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty WrocławskieKobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022 związane z przedsięwzięciem 1.1.2
Cel ogólny
: 1. Rozwój przedsiębiorczości lokalnej na obszarze Lider A4 do roku 2022
Cel szczegółowy: 1.1. Wzmocnienie potencjału mikro i małych przedsiębiorstw obszaru Lider A4 do roku 2022
Przedsięwzięcie: 1.1.2 Wsparcie uruchamiania działalności
Planowane wskaźniki do osiągnięcia:
wskaźnik produktu:
WP1.1.1.B
Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, w tym utworzonego przez: kobietę, osobę młodą – poniżej 34 r.ż., osobę niepełnosprawną
wskaźnik rezultatu:
WR1.2 Liczba nowych miejsc pracy powstałych w przedsiębiorstwach w ramach wsparcia na uruchamianie działalności gospodarczej (w tym miejsc pracy stworzonych przez osoby defaworyzowane na lokalnym rynku pracy)
WR1.5 Liczba inwestycji zrealizowanych w ramach danej operacji, w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa/uruchamiania działalności gospodarczej mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska/przeciwdziałających zmianom klimatu.

Szczegółowe informacje o wartościach wskaźników planowanych do osiągnięcia znajdują się w załącznik nr 1 do ogłoszenia

Uprawnieni wnioskodawcy
Podmioty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
1.Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2.Zgodność operacji z zakresem tematycznym – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej.
3. Zgodność operacji z :
– warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, (załącznik nr 2 do ogłoszenia)
– Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022,
– KARTĄ WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z LSR
(załącznik nr 2 do ogłoszenia),
– kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów tj. osiągnąć co najmniej 30% sumy możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru (tj. 10,80), w tym minimum 50% (tj. 3,00) za kryterium „jakość projektu” (załącznik nr 3 do ogłoszenia).
4.Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 2 do ogłoszenia).
Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:
nie dotyczy konkursu nr 2/2018
Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji :   
Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku,
– Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji, jeżeli dotyczy Wnioskodawcy
– Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych warunków udzielenia wsparcia i kryteriów wyboru operacji np. dokumenty potwierdzające wiedzę/kwalifikacje, doświadczenie wnioskodawcy i inne.
Miejsce udostępniania dokumentów
– Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty WrocławskieKobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022, a także Lokalne kryteria wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lider A4  www.lider-a4.pl oraz w biurze Stowarzyszenia Lider A4
– formularz wniosku o przyznanie pomocy,
– formularz wniosku o płatność,
– formularz umowy o przyznaniu pomocy, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lider A4  www.lider-a4.pl oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl oraz w biurze Stowarzyszenia Lider A4
Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lider A4, osobiście w biurze stowarzyszenia (Kobierzyce ul. Witosa 15, II piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin.
Równocześnie informujemy, że doradztwo nie będzie udzielane w ostatnim dniu naboru tj.25.05.2017 r.
Stowarzyszenie Lider A4  zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
Pomoc na operacje przysługuje wg kolejności ustalonej na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.
UWAGA ! W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście operacji decyduje udział procentowy środków własnych w budżecie całkowitym projektu. Jeżeli opisana metoda będzie nieskuteczna, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do Biura LGD, tym wyższe miejsce na liście” Dotyczy operacji, które uzyskały minimalną ilość punktów.

INFORMACJE DODATKOWE ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O POMOC
– Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną– prosimy mieć ze sobą  dowód  tożsamości, a w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy również upoważnienie do złożenia wniosku,
– w kompetencjach pracowników LGD jest potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem, w przypadku przedkładania kopii dokumentu do potwierdzenia konieczne jest okazanie oryginału,
– Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie dołączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów. Wniosek trwale spięty z posiadanymi ponumerowanymi załącznikami, co oznacza również ponumerowane strony danego załącznika pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
– LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze.
– Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. W toku weryfikacji zarówno LGD jak i Urząd Marszałkowski  może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w terminie 7 dni, to krótki termin, który pozwoli jedynie na poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
– Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.
ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW WCZEŚNIEJ NIŻ W OSTATNIM DNIU NABORU

Lista dokumentów związanych z naborem nr 2/2018:

Pobierz komplet dokumentów do naboru nr 2/2018

 1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2018

Wykaz załączników do ogłoszenia:

 1. Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki
 2. Załącznik nr 2 do ogłoszenia: KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z LSR
 3. Załącznik nr 3 Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru
 4. Załącznik nr 4 do ogłoszenia: Lokalne kryteria wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców wraz z instrukcjami:

 1. Wniosek o Przyznanie Pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (v3z) – (otwórz PDF) (otwórz XLSX)
 2. Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – pobierz
 3. Biznesplan w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (v3z) – (otwórz PDF) (otwórz DOC)
 4. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz
 5. Biznesplan – pomocnicze tabele obliczeniowe – pobierz
 6. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pobierz

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

 1. Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022 – pobierz
 2. Regulamin Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – Lider A4” – pobierz
 3. Procedura wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – pobierz
 4. Wzór umowy o przyznanie pomocy (v3z) – pobierz
 5. Wniosek o Płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 – (otwórz PDF) (otwórz XLSX)
 6. Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność – pobierz
 7. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu wraz z instrukcją – pobierz
 8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – pobierz
 9. Lista dokumentów związanych z naborem wniosków nr 2/2018

 

 

 

 

 

asdaef

Polub nas !