OGŁOSZENIE – NABÓR nr 2/2020/G

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ogłoszenie opracowane przez Lokalną Grupę Działania: Stowarzyszenie Lider A4, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW  nr 2/2020/G
w ramach projektu grantowego

Tytuł projektu grantowego: Dbamy o dziedzictwo naturalne w przestrzeni obszaru Lider A4 i działaniach mieszkańców 2020!
2.1.2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lider A4 – podnoszenie świadomości ekologicznej (grant E)

Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – Lider A4, ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na: Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lider A4

Rodzaj ogłoszenia: projekt grantowy


Termin składania wniosków:

od 15 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.  – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. 30.06.2020 r., wnioski przyjmowane będą do godz. 12:00.

 

Miejsce składania wniosków:

biuro Stowarzyszenia Lider A4, które mieści się przy ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce,  II piętro


Forma wsparcia: refundacja (zaliczka 100%)

 

Limit wsparcia w ramach programu : do 100 000,00 zł na jednego Beneficjenta

 

Maksymalna Intensywność pomocy: do  100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych, a w przypadku grantobiorców będących jednostkami sektora finansów publicznych do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych


Minimalna wartość zadania / grantu: 5 000,00zł

Maksymalna wartość zadania / grantu: 50 000,00zł

 

Termin realizacji grantu i termin złożenia wniosku o rozliczenie grantu : od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu do dnia w którym upływa 12 miesięcy od daty jej podpisania lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2022r.

 

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 72 000,00 zł

 

UWAGA! W ramach dostępnego limitu środków suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych

w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy na ten projekt.

Tryb składania wniosków:

Wniosek o  powierzenie grantu należy składać bezpośrednio, przy czym „bezpośrednio” oznacza: osobiście albo przez

pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną.

Wnioski  należy przygotować na odpowiednich, aktualnie obowiązujących formularzach, zgodnych z listą dokumentów

związanych z naborem, wraz z  wymaganymi załącznikami do wniosku.

  1. W 1 egzemplarzu papierowym (oryginał), podpisanych przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika.
    2. Na nośniku elektronicznym wraz z załącznikami (prosimy o zapisanie na nośniku wszystkich załączników, które Państwo składają wraz z wnioskiem: skany i wersje edytowalne). Wersje papierowe i elektroniczna wniosku i załączników muszą być tożsame.
  2. Wnioskodawca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu (egzemplarz ten zostanie zwrócony Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD). Pracownik Biura dokonuje potwierdzenia przyjęcia wniosku umieszczając na każdym egzemplarzu: pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia wniosku, podpis przyjmującego wniosek oraz indywidualny numer sprawy nadany przez LGD
  3. Dokumenty dołączane do wniosku w formie kopii wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, lub podmiot, który wydał dokument lub Notariusza lub pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.


Zakres tematyczny projektu grantowego:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego (w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia MRiRW ws. szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020”.)

 

Planowane do realizacji zadania w ramach projektu grantowego:

Zadania realizowane na obszarze LGD wpisujące się w ww. zakres, a w szczególności zadania określone w LSR tabeli 30

dla przedsięwzięcia 2.1.2 pkt 8-9

 

Cele i wskaźniki ze Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty WrocławskieKobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022 związane z przedsięwzięciem 2.1.2

Cel ogólny Lokalnej Strategii Rozwoju:
 

II ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO NA OBSZARZE LIDER A4 DO ROKU 2022

 

Cel szczegółowy Lokalnej Strategii Rozwoju:
2.1 Tworzenie warunków wzmacniania spójności społecznej na obszarze Lider A4 do roku 2022
Przedsięwzięcie w Lokalnej Strategii Rozwoju:
2.1.2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lider A4
Cel projektu grantowego (naboru):
 

Tworzenie warunków wzmacniania proekologicznej spójności społecznej w zakresie  na obszarze Lider A4 do roku 2021/2022

Wskaźniki w ramach projektu grantowego:
Lp. Nazwa wskaźnika dla projektu grantowego (naboru) Jedn. miary
1 WP2.1.2.E Liczba zrealizowanych operacji obejmujących podnoszenie świadomości ekologicznej i/lub postaw konsumenckich Szt.
2 WR2.7 Liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji Osobo/h
3 WR2.8 Liczba zawiązanych partnerstw projektowych i/lub sektorowych dotyczących realizacji operacji lub grantów Osobo/h
4 WR2.9 Liczba projektów/grantów zrealizowanych w pełni lub częściowo przez partnerów społecznych i/lub organizacje pozarządowe Szt.


Ponadto zalecane jest aby dodatkowo wybrać przynajmniej jeden wskaźnik z katalogu wskaźników obowiązujących zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020

 

Uprawnieni wnioskodawcy

Podmioty wskazane jako grantobiorcy w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zgodnie z warunkiem określonym w par.13 ust.1 pkt 6

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

1.Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2.Zgodność operacji z zakresem tematycznym

3.Zgodność operacji z dodatkowymi warunkami udzielenia wsparcia jeśli dotyczy

    1. Zgodność operacji z :

– warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020, (załącznik nr 1 do ogłoszenia)

Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty WrocławskieKobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022,

– KARTĄ WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z LSR  (załącznik nr 1 do ogłoszenia),

– Lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów tj. osiągnąć co najmniej 30%

sumy możliwych do uzyskania punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru (tj. 16,20), w tym minimum 50% (tj. 4,00) za kryterium „jakość projektu” (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

5.Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty WrocławskieKobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników, o których mowa w ogłoszeniu.

 

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:

zadanie (grant) wpisuje się w  zakres tematyczny spośród określonych w LSR tabela 30 pkt 8-9

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów

wyboru operacji :

Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.

Miejsce udostępniania dokumentów

– Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty WrocławskieKobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022,

Lokalne kryteria wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium (załącznik nr 3)

– formularz wniosku o powierzenie grantu,

– formularz wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe,

– formularz umowy udzielenia grantu

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lider A4  www.lider-a4.pl oraz w biurze Stowarzyszenia Lider A4

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lider A4, osobiście w biurze stowarzyszenia

(Kobierzyce ul. Witosa 15, II piętro), od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się

na konkretny termin.

Równocześnie informujemy, że doradztwo nie będzie udzielane w ostatnim dniu naboru tj.30.06.2020 r.

Stowarzyszenie Lider A4  zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

Pomoc na operacje przysługuje wg kolejności ustalonej na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów uzyskanych

w ramach oceny spełnienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, do limitu środków podanego w ogłoszeniu.

UWAGA ! W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej operacji o kolejności na liście operacji decyduje udział procentowy środków własnych w budżecie całkowitym projektu. Jeżeli opisana metoda będzie nieskuteczna, o miejscu na liście operacji wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w Biurze LGD zgodnie z zasadą „im wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do Biura LGD, tym wyższe miejsce na liście”

Dotyczy operacji, które uzyskały minimalną ilość punktów.

UWAGA! W ramach dostępnego limitu środków suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych

w ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy na ten projekt.

 

Zasady i tryb składania odwołań od uchwał Rady opisane są w procedurze odwołania (Projekty grantowe – Opis procedury pkt. 1.4)

 

INFORMACJE DODATKOWE ZWIĄZANE Z UBIEGANIEM SIĘ O POMOC

– Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną

prosimy mieć ze sobą  dowód  tożsamości, a w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy również upoważnienie

do złożenia wniosku,

– w kompetencjach pracowników LGD jest potwierdzanie dokumentów za zgodność z oryginałem, w przypadku przedkładania kopii dokumentu do potwierdzenia konieczne jest okazanie oryginału,

– Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie dołączone do wniosku załączniki. Prosimy

uporządkowanie składanych dokumentów. Wniosek spięty z posiadanymi ponumerowanymi załącznikami, co oznacza

również ponumerowane strony danego załącznika pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.

– LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać

się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze.

– Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności.

Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW WCZEŚNIEJ NIŻ W OSTATNIM DNIU NABORU

 
Lista dokumentów związanych z naborem nr 2/2020/G:

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2020/G

Wykaz załączników do ogłoszenia:

  1. Złącznik nr 1 Wskaźniki produktu – wartości naboru 2/2020/G
  2. Załącznik nr 2 KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z LSR
  3. Załącznik nr 3 Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru
  4. Załącznik nr 4 Lokalne kryteria wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców wraz z instrukcjami:

  1. Wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD Lider A4  (wersja obowiązująca w ramach naboru)

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

  1. Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty WrocławskieKobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER A4 na lata 2015-2022
  2. Regulamin Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – Lider A4”
  3. Projekty grantowe – opis procedury
  4. REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO W RAMACH PROW 2014-2020
  5. ZASADY PRZEKAZANIA I ROZLICZANIA GRANTU
  6. Wzór umowy o udzielenie grantu
  7. Wniosek o rozliczenie grantu i sprawozdanie końcowe
  8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
  9. Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 (dokument o charakterze pomocniczym zawierający wskazówki dot. min. wskaźników)
  10. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy składany przez LGD do Samorządu Województwa (dokument o charakterze pomocniczym zawierający wskazówki dot. min. dokumentowania zadań realizowanych przez grantobiorców)
  11. Lista dokumentów związanych z naborem wniosków nr 2/2020/G

POBIERZ WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI (zip)

test
asdaef

Polub nas !