Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia na walne zebranie, które odbędzie się  w formie hybrydowej.

Termin zebrania: 15.06.2021 o godz. 13.00

Miejsce zebrania: duża Sali Kobierzyckiego Ośrodka Kultury, ul. Ludowa 7,Kobierzyce
oraz platforma ITH

Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania,
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta Walnego zebrania,
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania,
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad:
5.1. Prezentacja sprawozdania zarządu z działalności stowarzyszenia oraz sprawozdania
finansowego za rok 2020
5.2. Prezentacja sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności stowarzyszenia w roku 2020
5.3. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności stowarzyszenia i sprawozdania finansowego za rok
2020
5.4. Prezentacja zmian w LSR i Lokalnych Kryteriach wyboru
5.5. Zatwierdzenie zmian w LSR i Lokalnych Kryteriach wyboru i udzielenie pełnomocnictwa
Zarządowi Stowarzyszenia do wprowadzania zmian w zakresie niezbędnym do sfinalizowania procesu ubiegania się o dodatkowe środki RLKS wynikającym z procedury i wytycznych UMWD
5.6. Powołanie zespołu roboczego do opracowania LSR na kolejny okres wdrażania
5.7. Sprawy różne
6. Realizacja porządku obrad
7. Zamknięcie zebrania.


print
Newsletter
asdaef

Polub nas !